Zahtjevi obrtnika budućoj vlasti

0

Kako bi poboljšali poslovnu klimu u Hrvatskoj i kako bi država stvorila poticajno i konkurentno poduzetničko okruženje te uvjete za rast i razvoj obrtništva i ukupnog gospodarstva, Hrvatska obrtnička komora oblikovala je šest glavnih zahtjeva budućoj vlasti. Pozivamo sve koji žele participirati u vlasti i stvaranju boljeg gospodarstva te utjecati na budućnost hrvatskog obrtništva da nam se pisano očituju na zahtjeve, kako bi mogli upoznati kolegice i kolege obrtnike s vašim stavom. Nakon parlamentarnih izbora, očekujemo da ćemo u partnerskom odnosu riješiti te probleme.

ZAHTJEVI:
I. JAČANJE PRAVNOG POLOŽAJA OBRTNIKA
II. FLEKSIBILNO RADNO ZAKONODAVSTVO I ZAPOŠLJAVANJE
III. STABILNA POREZNA POLITIKA I FINANCIRANJE OBRTA
IV. FINANCIJSKA DISCIPLINA – BOLJA NAPLATA POTRAŽIVANJA
V. STRUKOVNO OBRAZOVANJE – TEMELJ RAZVOJA
VI. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA – ZASTUPNICA INTERESA OBRTNIKA

I. JAČANJE PRAVNOG POLOŽAJA OBRTNIKA
Tražimo:
izjednačavanje statusa obrtnika s ostalim sudionicima na tržištu postupanje inspekcijskih službi kroz preventivu i edukaciju prije represije smanjenje administrativnih barijera u poslovanju Državna vlast često puta diskriminira položaj obrtnika na tržištu u odnosu na pravne osobe, stoga je potrebno u potpunosti uvažavati ustavna načela jednakosti pred zakonom i načela prema kojim se svim poduzetnicima osigurava jednak pravni položaj na tržištu. Obrtnik, za razliku od trgovačkog društva, odgovara svom svojom imovinom te je u svom poslovanju izložen riziku osobnog i obiteljskog bankrota. Zbog navedenog razloga, a u cilju zaštite obrtnika bilo bi potrebno propisati odgovornost obrtnika imovinom nastalom obavljanjem obrta, odvojeno od privatne imovine, te se kao jedna od mogućnosti predlaže uvođenje registra imovine stečene prije otvaranja obrta, iako bi cjelovito rješenje bilo uvođenje posebnog OIB-a za imovinu obrta. Hrvatska obrtnička komora se zalaže za uređene uvjete poslovanja i poštivanje pravnih propisa te iz tog razloga tražimo da im se prilikom nadzora poslovanja prvotno ukaže na eventualne pogreške, kako bi ih mogli ispraviti, umjesto da ih se odmah kažnjava. Administrativne barijere otežavaju poslovanje obrtnika te ih je stoga potrebno kontinuirano uklanjati uvažavajući prijedloge obrtnika proizašle iz iskustva svakodnevnog poslovanja. Korištenje alternativnih rješavanja svih vrsta sporova iz poslovanja obrtnika, jedan je od načina poboljšanja uvjeta poslovanja i smanjenja administrativnih barijera, a za što Hrvatska obrtnička komora ima izgrađene kapacitete u Sudu časti i Centru za mirenje.

II. FLEKSIBILNO RADNO ZAKONODAVSTVO I ZAPOŠLJAVANJE
Tražimo:
jednostavnije zapošljavanje za povremene poslove izjednačavanje prava obrtnika s radnicima iskoristiti potencijal Hrvatske obrtničke komore za prekvalifikaciju nezaposlenih Zbog potreba poslodavaca i zaštite radnika, predlaže se propisati brže i jednostavnije kratkotrajno zapošljavanje na povremenim poslovima sklapanjem posebnih ugovora. Ovakva regulativa bitno će smanjiti rad na crno, odnosno rad bez ugovora, što osigurava veću zaposlenost te uključuje punu zaštitu radnika s pravom na mirovinsko i zdravstveno
osiguranje. Samozapošljavanje mladih otvaranjem obrta mora imati isti zakonski tretman, u pogledu olakšica, kao i zapošljavanje radnika. Istovrsne olakšice bi trebalo predvidjeti za samozapošljavanje žena. Obrtnicima koji obavljaju djelatnosti i poslove s posebnim uvjetima treba priznati pravo na staž s povećanim trajanjem koja imaju njihovi radnici obavljajući istovrsne poslove. Za brzu i jednostavniju prekvalifikaciju i smanjenje nezaposlenosti u većoj mjeri treba koristiti javne ovlasti Hrvatske obrtničke komore za provođenje majstorskih ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti.

III. STABILNA POREZNA POLITIKA I FINANCIRANJE OBRTA
Tražimo:
dosljednu provedbu Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti poticajne porezne mjere za poslovanje obrtnika lakši pristup kreditima i drugim izvorima financiranja Nelojalna konkurencija neregistriranih djelatnosti uništava obrtništvo. Neophodna je dosljedna i učinkovita provedba Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Prilikom donošenja zakonskih propisa ostaviti osigurati period prilagodbe gospodarstvenika za nove uvjete poslovanja. Instrumentima porezne politike moguće je utjecati na povoljnije uvjete za gospodarstvo i te instrumente treba koristiti posebno za početne godine poslovanja i kroz poticanje potrošnje usklađivanjem stopa PDV-a i povećanjem porezno dopustivih izdataka. Hrvatska treba kvalitetniji sustav kreditiranja, za početnike, za obrtnike u fazi rasta i razvoja te za vraćanje u zonu legalnosti blokiranih do 60 dana, kao i druge izvore financiranja stavljanjem naglaska na jednostavniji pristup financijskim sredstvima uz preuzimanje većeg rizika državnih financijskih institucija.

IV. FINANCIJSKA DISCIPLINA – BOLJA NAPLATA POTRAŽIVANJA
Tražimo:
dosljednu primjenu propisanih rokova plaćanja neoporezivi otpis nenaplativih potraživanja uvođenje jamca – platca za obveze prema Državnom proračunu Tražimo dosljedno poštivanje propisanih rokova plaćanja jer je stabilnost naplate prodanih proizvoda i izvršenih usluga preduvjet daljnjeg ulaganja i razvoja poslovanja. U uvjetima krize veliki broj gospodarskih subjekata ne podmiruje svoja dugovanja, što je dovelo do propadanja mnogih, ali obrtnici potraživanja prema takvim dužnicima ne mogu otpisati bez pokretanja dugotrajnog i skupog sudskog postupka. Potrebno je promijeniti zakonsku regulativu i omogućiti neoporezivi otpis stvarno nenaplativih potraživanja. Financijska disciplina i bolja naplata potraživanja može se ostvariti na način da se rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, odnosno računa za isporučena dobra ili uslugu, izvršava bez obzira na prigovor. Uvođenje dužnika kao jamca-platca omogućit će podmirenje obveza vjerovnika za javna davanja.

V. STRUKOVNO OBRAZOVANJE – TEMELJ RAZVOJA
Tražimo:
uvođenje dualnog sustava strukovnog obrazovanja odgovornost i suradnju svih dionika u strukovnom obrazovanju promociju i veći značaj strukovnih kvalifikacija te cjeloživotnog obrazovanja Oblikovanje i provedba strukovnog obrazovanja i osposobljavanja mora biti zajednička odgovornost Vlade, gospodarskih asocijacija, nadležnih ministarstava, obrta i poduzeća te strukovnih škola. Uključivanjem i partnerstvom svih dionika kao i dodjelom ovlasti i odgovornosti istima, osigurava se bolji prijenos informacija o potrebama tržišta rada kao i bolja usklađenost gospodarskog i obrazovnog sustava. To su preduvjeti kako za uređen, kvalitetan, fleksibilan i prohodan sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja tako i uspješan razvoj i stvaranje konkurentnosti obrtništva i gospodarstva u cjelini. Naročito je važno naglasiti učenje na radnom mjestu, odnosno naukovanje koje omogućuje lakše usvajanje znanja i vještina u strukovnom obrazovanju te rezultira boljom zapošljivošću mladih. Isto tako potrebno je inzistirati na provedbi pomoćničkog ispita kao alata vanjskog vrednovanja znanja i vještina kao dokaza kvalitete obrtničkog obrazovanja. Strukovne kvalifikacije se u našem društvu doživljavaju manje vrijednima od ostalih kvalifikacija, a upravo o njima ovisi razvoj gospodarstva i budućnost društva. Stoga je bitno više raditi na senzibilizaciji javnosti o važnosti strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja.

VI. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA – ZASTUPNICA INTERESA OBRTNIKA
Tražimo:
povećati zastupljenost obrtnika u saborskim odborima, u Koordinaciji Vlade RH i u radnim grupama ministarstava priznavanje Hrvatske obrtničke komore kao poduzetničke potporne institucije Hrvatska obrtnička komora želi partnerski odnos s nositeljima vlasti te očekuje veći broj predstavnika u radnim tijelima Hrvatskog sabora i uključivanje u rad koordinacije Vlade Republike Hrvatske kod donošenja zakona vezanih uz strukovno obrazovanje i gospodarstvo. Tražimo obvezno sudjelovanje Hrvatske obrtničke komore u radnim grupama ministarstava kod izrade prijedloga propisa i drugih dokumenata te razrade poticajnih mjera. To je jedini način da Hrvatska obrtnička komora kvalitetno izvršava
zadatke i ovlasti koje su joj Zakonom o obrtu povjerene u svrhu zastupanja interesa obrtnika i obrtništva u cjelini. Cilj i svrha poduzetničkih potpornih institucija sukladna je zadacima Hrvatske obrtničke komore propisanim Zakonom o obrtu pa nema razloga da se Hrvatska obrtnička komora ne uvrsti u njih jer bi se time u velikoj mjeri ojačala mreža poduzetničkih potpornih institucija u Republici Hrvatskoj.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec

Ostavi komentar

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.