Zaštita okoliša i otpad; obrasci i mjerenja – obveze

Kao što smo prošlih godina obavještavali, početkom tekuće godine obrtnicima dospijeva obaveza prijave u Registar onečišćivača okoliša. Budući da se bliži rok za prijavu u Registar (za one koji to dosada nisu obavili) te dostavu obrazaca EHOS, upozoravamo da je Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (Narodne novine, broj 21/07) stupila na snagu 1. ožujka 2007. godine, a uizmjeni Zakona o zaštiti zraka NN 60/08 uvodi se kazna od 30.000 kn za sve fizičke i pravne osobe koje nisu obavile upis u REGVOC.

Ova Uredba odnosi se na obrtnike koji, između ostalih, obavljaju ove djelatnosti:

»kemijsko čišćenje« znači svaki industrijski ili komercijalni proces u kojem se VOC-ovi rabe u postrojenju za čišćenje odjevnih predmeta, namještaja i sličnih potrošnih roba, s izuzetkom ručnog uklanjanja mrlja u tekstilnoj i industriji odjeće;

Donja granična vrijednost potrošnje otapala: 0 t/god.

»završna obrada vozila (lakiranje)« znači svako industrijsko ili komercijalno premazivanje i srodni poslovi odmašćivanja kroz koju se obavlja:

Donja granična vrijednost potrošnje otapala: 0,5 t/god.

– premazivanje cestovnih vozila, ili nekog njihovog dijela, koje se obavlja u okviru popravka, zaštite ili ukrašavanja vozila izvan proizvodnih pogona; ili

– prvobitno premazivanje cestovnih vozila pomoću materijala za završnu obradu, kada se taj postupak obavlja izvan prvobitne proizvodne linije; ili

– premazivanje prikolica (uključujući poluprikolice);

»impregnacija drvenih površina« znači svaki proces zaštite drveta zaštitnim sredstvima;

Donja granična vrijednost potrošnje otapala: 25 t/god

Svi obrtnici koji se bave navedenim djelatnostima obvezni su upisati se u REGVOC. To mogu učiniti na način da podatke upisane u obrazac koji je dio navedene uredbe pošalju na:

MINISTARSTVO ZAŠTTITE OKOLIŠA,

PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

REPUBLIKE AUSTRIJE 14

10000 ZAGREB

Napomena: Upis u ovaj Registar (REGVOC) obvezan je za sve koji koriste navedene tvari bez obzira na godišnju potrošnju.

Isto tako, obrtnici koji obavljaju djelatnost kemijskog čišćenja ili pri obavljanju drugih navedenih djelatnosti koriste onečišćujuće tvari navedene u Uredbi, obvezni su voditi i godišnju bilancu organskih otapala EHOS i predati je na slijedeću adresu:

Agencija za zaštitu okoliša

Trg maršala Tita 8

10000 Zagreb

najkasnije do 31. ožujka 2010. Oni obrtnici koji koriste navedene tvari u količini manjoj od propisane obvezni su ispuniti obrazac EHOS samo prvi put.

Kako bi uspješno ispunili obrazac EHOS, svi koji se bave djelatnošću auto lakiranja prema navedenoj Uredbi obvezni su obaviti mjerenje emisije ukupnog organskog ugljika u okoliš. Postoji nekoliko tvrtki u Hrvatskoj koje vrše takva mjerenja i pomažu pri ispunjavanju obrasca EHOS. HOK je prikupio nekoliko ponuda na koje se obrtnici mogu pozvati, a informacije o najpovoljnijima kao i popis svih tvrtki u hrvatskoj koje obavljaju mjerenja možete dobiti u Obrtničkoj komori i udruženjima obrtnika.

Obrasci REGVOC i EHOS kao i upute za popunjavanje istih sastavni su dio Uredbe te su dostupni i na web stranicama ministarstva, http://www.mzopu.hr/doc/Obrazac_19042007.pdf – obrazac REGVOC, http://www.mzopu.hr/doc/Obrazac_EHOS_19042007.pdf – obrazac EHOS, te u Obrtničkoj komori i udruženjima obrtnika.

Svi oni koji su do sada ispunili obrazac REGVOC u mogućnosti su na Internet stranicama Ministarstva

http: //www.mzopu.hr/doc/REGVOC_za_web_05092007.pdf iščitati registarski broj i ispuniti obrazac EHOS.

Svi koji obavljaju djelatnost kemijskog čišćenja moraju pripaziti da se približavaju rokovi i za predaju još nekih obrazaca, vezanih uz upotrebu kemikalija te otpad. Radi se o slijedećim obrascima:

–         Prema Zakonu o kemikalijama NN 150/05, kemijski čistači moraju do 31. siječnja predati

Zbirni očevidnik o opasnim kemikalijama – obrazac br. 8. Predaje se Hrvatskom Zavodu za toksikologiju , može i elektroničkom poštom na adresu  hzt@hzt.hr. (u prilogu)

–         Prema Zakonu o otpadu NN 178/04, 111/06 te Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša

NN 35/08 kemijski čistači moraju do 1. ožujka nadležnom županijskom državnom uredu – službi za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva predati obrazac PL-PPO –  Prijavni list za proizvođača/posjednika proizvodnog otpada, te obrasce PI-1 i PI-2. (u prilogu)

Za sve ostale obrtnike, dodana je i uputa putem koje mogu identificirati koji otpad koriste te koje procedure moraju poštovati kako bi udovoljili zahtjevima zakonodavca.

GOSPODARENJE OTPADOM

Kako bi pomogli obrtnicima da udovolje zahtjevima inspekcije zaštite okoliša, navest ćemo korake pomoću kojih obrtnici te zahtjeve mogu ispuniti

Postupak :

 1. Prepoznati koji otpad proizvodi
 2. Odrediti koje obrasce treba popunjavati
 3. Utvrditi ključni broj otpada iz kataloga

       – ključni broj se upisuje u obrasce

       – u popisu tvrtki za zbrinjavanje navodi se koje ključne brojeve otpada obrađuju

 1. Sklopiti ugovor sa nekom od tvrtki za zbrinjavanje
 1. Utvrditi vrstu otpada kojeg obrtnik proizvodi – navodimo nekoliko vrsta otpada:
 1. a) prema mjestu nastanka razlikujemo:

– Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina i

otpad koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

– Proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu

i obrtu, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada.

– Ambalažni otpad je ambalaža preostala nakon što se proizvod raspakira, a obuhvaća sve

proizvode u obliku kutija, posuda, omota i druge oblike koji služe držanju drugog proizvoda u svrhu njegove zaštite, rukovanja, promidžbe i prodaje.

– Građevni otpad je otpad koji nastaje gradnjom, održavanjem i uklanjanjem građevina

prema posebnom propisu.

– Električki i elektronički otpad je bilo koja električka i elektronička oprema (i njihovi

dijelovi) koju je posjednik odbacio ili namjerava odbaciti.

– Otpadna vozila i otpadne gume su otpad koji nastaje protekom životnog ciklusa proizvoda.

– Otpad iz rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina, infektivni otpad iz zdravstvenih

ustanova, otpadna ulja, mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, itd.

 1. b) prema Uredbi o kategorijama , vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom opasnog otpada

NN 50/05 s obzirom na svojstva kojima djeluje na zdravlje ljudi i okoliš otpad klasificiramo kao:

Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, kemijskim ili biološkim

promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv. S tvarima s kojima dolazi u dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog svijeta ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš. Vodotopivost, sadržaj onečišćujućih tvari u vodenom ekstraktu i ekotoksičnost vodenog ekstrakta (eluata) inertnog otpada mora biti zanemariva i ne smije u nijednom propisanom parametru ugrožavati kakvoću površinskih ili podzemnih voda.

Opasni otpad je otpad određen kategorijama (generičkim tipovima) i sastavinama, a

obvezno sadrži jedno ili više od svojstava, utvrđenih Listom opasnog otpada.

– Neopasni otpad je svaki otpad koji nema neko od svojstava utvrđenih za opasni otpad

(nalaze se u prilogu II. Uredbe)

U dodatku navedene Uredbe nalazi se popis svih djelatnosti koje proizvode otpad, te je na taj način obrtnik može utvrditi vrstu i ključni broj otpada kojeg proizvodi. Isto može pronaći i na internetskoj stranici www.azo.hr (vidi upute dalje)

kako postupati sa nekom od vrsta otpada, vidi dalje popis različitih Pravilnika koji tretiraju otpad.

 1. Kad obrtnik utvrdi vrstu otpada koju proizvodi, u Pravilniku o gospodarenju otpadom NN 23/07, člancima 18. ili 19. prepoznat će koje obrasce mora ispunjavati i voditi.

– Prema članku 18. Pravilnika očevidnik o nastanku i tijeku otpada obvezni su voditi svi bez obzira o vrsti otpada kojeg proizvode.

– Prema članku 19. Pravilnika razlikuju se tri vrste pratećih listova s obzirom na vrstu otpada i to: opasni otpad, neopasni/interni otpad te komunalni otpad.

 1. Utvrditi ključni broj otpada – broj se može iščitati iz priloga Uredbe 50/05 ili na stranici www.azo.hr(vidi upute dolje)
 1. Koristeći se uputstvima iz priloga, obrtnik treba pronaći i sklopiti ugovor s  najbližim prijevoznikom/posrednikom/izvoznikom te tvrtkom koja zbrinjava otpad. Potrebno je  pripaziti da tvrtka ima ovlaštenje za prijevoz/oporabu/zbrinjavanje otpada kojeg obrtnika proizvodi (to će utvrditi pomoću ključnog broja otpada)
 1. Popis svih prijevoznika/posrednika/izvoznika

U prilogu vam šaljemo popis svih prijevoznika/posrednika/izvoznika te tvrtki za zbrinjavanje otpada (opasnog, neopasnog, komunalnog, inertnog) s odobrenjem područnih ureda Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u kojem je naveden popis djelatnosti kojeg tvrtka obavlja, te vrsta otpada za koju je odobrenje izdano. Popis smo preuzeli s internetske stranice Agencije za zaštitu okoliša – www.azo.hr . Osim na navedenoj web adresi, popis prijevoznika/posrednika/izvoznika otpada možete dobiti u navedenim područnim uredima za pojedine županije.

5b. Popis svih prijevoznika/posrednika/izvoznika pregled na Internetu

Na navedenoj stranici postoji i mogućnost pretraživanja prijevoznika/posrednika/izvoznika, a za to je potrebno slijedeće:

–         otići na spomenutu stranicu

–         klikom ”miša” odabrati ikonu ”OTPAD’

–         zatim kliknuti na polje ”Registar dozvola za gospodarenje otpadom”, a zatim još jedom kliknuti na isto polje

–         u lijevom kutu pojavit će se polje ”Prijevoznici/posrednici/izvoznici neopasnog otpada – podaci iz Očevidnika” – kliknuti na navedeno polje

–         pojavljuje se mogućnost odabira nekoliko filtera – ovisno o vrsti otpada ili županiji u kojoj je izdano odobrenje ključni broj otpada možemo iščitati ako kliknemo na polje ”ključni broj otpada”

 1. Pregled zakona i propisa

1. Zakon o otpadu NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07 Gospodarenje otpadom, koncesije, upravni nadzor, insp. nadzor., kaznene odredbe
2. Strategija gospodarenja otpadom RH 130/05  
3. Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007 – 2015 godine NN 85/07  
4. Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom NN 69/06, 17/07  
5. Uredba o uvjetima za postupanje opasnim otpadom    
6. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada NN 50/05  
7. Pravilnik o vrstama otpada    
8. Pravilnik o uvjetima za postupanje otpadom    
9. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada NN 117/07  
10. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 23/07, 111/07 Propisuju se postupci oporabe i/ili zbrinjavanja otpada, kategorije i tehničko-tehnološki uvjeti kojima moraju udovoljavati građevine za skladištenje otpada, potrebna stručna sprema radnika za obavljanje poslova skladištenja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada te način vođenja i dostave podataka o gospodarenju otpadom
11. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom NN 38/08  
12. Pravilnik o načinu gospodarenja otpadom koji sadrži azbest NN 42/07  
13. Pravilnik o načinima i uvjetima termičke obrade otpada NN 45/07  
14. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu NN 97/05, 111/0 NN 81/08,  
15. Odluka o uvjetima označavanja ambalaže NN 155/05, 24/06, 28/06, 110/07  
16. Odluka o nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. godini NN 82/07  
17. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom NN 72/07  
18. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama NN 40/06, 11/06  
19. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima NN 124/06  
20. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima NN 133/06  
21. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima NN 136/06  
22. Gospodarenje otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom NN 74/07 Zakonska regulativa zbrinjavanja otpada u Evropskoj uniji i Republici hrvatskoj
23. Pravilnik o gospodarenju električnim i elektroničkim uređajima i opremom, NN 74/07  
24. Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave NN 59/06, 111/06  
25. Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanju organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada NN 51/06  
26. Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe u RH NN 14/78  
27. Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi NN 38/08  
28. Zaštita voda od onečišćavanja Čl 68. Zakona o vodama NN 107/95, 150/05  
29. Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u RH