Cehovi

Pravilnik o radu ceha OK SMŽ

Na temelju članka 60. Statuta Obrtničke komore Sisačko – moslavačke županije, Upravni odbor Obrtničke komore na sjednici održano 13. siječnja 1995. godine i 02. prosinca 2002. godine donosi

P R A V I L N I K

o organizaciji i načinu rada cehova

Obrtničke komore Sisačko – moslavačke županije

I . OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija rada Ceha Obrtničke komore Sisačko – moslavačke županije (u daljnjem tekstu Obrtnička komora) kao oblika rada i stručnog povezivanja.

Članak 2.

Ceh Obrtničke komore je oblik povezivanja i rada odgovarajućih strukovnih sekcija organiziranih u Udruženjima obrtnika radi rješavanja ili pokretanja pitanja od zajedničkog interesa na razini Obrtničke komore.

Članak 3.

Na razini Obrtničke komore djeluju sljedeći cehovi:

 • Ceh proizvodnog obrta,
 • Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera,
 • Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika,
 • Ceh trgovine,
 • Ceh prijevoznika,
 • Ceh cvjećara i vrtlara i
 • Ceh frizera i kozmetičara.

Članak 4.

Sjedište Ceha Obrtničke komore je u Sisku.

Iznimno, na prijedlog pojedinog Ceha Upravni odbor može odobriti da sjedište Strukovno-cehovske grupe bude izvan Siska.

II. Ciljevi RADA CEHA Obrtničke komore

Članak 5.

Ciljevi rada Ceha Obrtničke komore su da:

 • sve članove i članice Obrtničke komore jedne ili više srodnih struka djelatnosti okupi u jedan Ceh;
 • promiče i štiti stručne i druge interese svojih članova;
 • koordinira rad sekcija-cehova formiranih u Udruženjima obrtnika, te potiče njihov rad;
 • raspravlja o svim staleškim i strukovnim gospodarskim pitanjima po vlastitoj inicijativi ili po prijedlogu tijela Obrtničke komore;
 • organizira stručna predavanja, praktična tumačenja i potrebne tečajeve za pojedine grupe obrtničkih djelatnosti u svom području djelovanja;
 • izvješćuje svoje članove o radu Ceha Obrtničke komore;
 • zauzima stavove i donosi zaključke o strukovnim pitanjima o kojima raspravljaju i odlučuju organi Obrtničke komore;
 • organizira rasprave prilikom donošenja novih propisa koji se odnose na Ceh;
 • predlaže Upravnom odboru poduzimanje inicijative za donošenje odgovarajućih zakona i drugih propisa kojima se regulira poslovanje u djelatnosti Ceha;
 • organizira razmjenu iskustva među članovima, brine o organizaciji izložbi i drugih manifestacija kojima se potiče stvaralaštvo članstva;
 • potiče uvođenje novih tehnologija, specijalizaciju i poslovnu suradnju između članova Ceha i drugih gospodarskih subjekata;
 • potiče rješavanje pitanja poslovnog prostora, nabave sredstava rada i opskrbe reprodukcijskim materijalom;
 • brine o zajedničkom nastupu i predstavljanju Ceha u Županiji, Republici i inozemstvu;
 • obavlja i druge poslove koji doprinose razvoju Ceha, a proizlaze iz ciljeva i zadataka Obrtničke komore.

III.   Način organiziranja ceha

Članak 6.

Ceh obrtničke komore, kao jedan od oblika rada i stručnog povezivanja na razini Obrtničke komore sačinjavaju predsjednici sekcija iz svakog Udruženja obrtnika.

Udruženje obrtnika može umjesto predsjednika predložiti drugog člana iz redova sekcija koje su ustrojene i djeluju u Udruženju obrtnika.

Iznimno Udruženje obrtnika može predložiti da u sastav pojedinog ceha uđu i građani, koji nisu članovi Obrtničke komore, ali svojim ugledom i djelatnošću mogu pomoći kvalitetnijem radu ceha.

Odluku o članovima ceha iz stavka 2. i 3. ovog članka donosi Upravni odbor Obrtničke komore.

Članak 7.

Ceh na svojoj konstituirajućoj sjednici bira predsjednika.

Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti član grupe kojeg predsjednik odredi, brine o radu Ceha.

Predsjednik brine o tome da se zaključci Ceha dostave predsjedniku Obrtničke komore, te da se s njima upoznaju organi i tijela Obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore.

Članak 8.

Ceh Obrtničke komore sastaje se na poziv predsjednika ili na zahtjev 1/3 članova grupe, odnosno na prijedlog Predsjednika Komore ili Upravnog odbora Komore.

Članak 9.

Pravovaljani zaključci i druge odluke mogu se donositi ako sjednici Ceha prisustvuje više od polovice njezinih članova, te ako za njih glasuje većina nazočnih članova.

Članak 10.

Zaključke, preporuke i druge odluke grupe dostavljaju se Predsjedniku Obrtničke komore, koji o njima izvješćuje Upravni odbor, kako bi se isti razmotrili na Upravnom odboru i o njima zauzeli stavovi.

Kada je na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora rasprava o zaključku ili prijedlogu Ceha, njezin predsjednik ili osoba koju on odredi prisustvuje radu sjednice Upravnog odbora.

IV. FINANCIRANJE RADA ceha

Članak 11.

Sredstva potrebna za rad Ceha Obrtničke komore osiguravaju se u financijskom proračunu prihoda i rashoda Obrtničke komore.

Kao temelj za osiguranje sredstava za rad svakog Ceha Obrtničke komore je plan i program rada kao i njihova realizacija, koje odobrava Upravni odbor Obrtničke komore.

Članak 12.

Radi postizanja ciljeva postavljenih u programu rada Ceha svu stručnu i tehničku pomoć, kao i prostor za djelovanje pruža Obrtnička komora.

Za promicanje i pomoć u radu Ceha Obrtničke komore zaduženi su članovi Upravnog odbora, bilo da su članovi Ceha ili da su za to od Upravnog odbora imenovani.

Članak 13.

Strukovno-cehovske grupe Obrtničke komore dužne su pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata Obrtničke komore, kao i ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon njegovog donošenja.