Ustroj

Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije članica je Hrvatske obrtničke komore, krovne organizacije hrvatskih obrtnika. Zastupa interese oko 1950 aktivnih članova.

Obrtnička komora  je samostalna, vanstranačka, stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva na području teritorijalnog obuhvata.

Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije je pravna osoba.
Članovi Obrtničke komore su obrtnici koji obavljaju obrt na području Sisačko – moslavačke županije.
Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obvezno.
Udruženja obrtnika na području naše Županije  udružuju se u Obrtničku komoru Sisačko – moslavačke županije.

Zadaće

Zadaća Komore je da na svom području:

 • zastupa interese članova Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložaba i poslovnih kontakta;
 • potiče razvojno-istraživački i inventivni rad;
 • zastupa interese članova pri utvrđivanju mjera gospodarske politike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtničkih i gospodarskih djelatnosti;
 • promiče obrtništvo i malo poduzetništvo;
 • promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju za obrtništvo, dopunskoj izobrazbi kadrova, organizira pripremnu nastavu za polaganje ispita za vezane obrte;
 • predlaže članove komisije za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita;
 • predlaže članove komisije za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, te članove komisije za izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja;
 • prati i analizira gospodarsku politiku i njezino djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva;
 • prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore i o drugim pitanjima iz svog djelokruga;
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju udruženja obrtnika i obrta;
 • koordinira i prati rad udruženja obrtnika, a ako ne funkcioniraju njegova tijela dužna je pokrenuti postupak za organiziranje rada udruženja obrtnika;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima;

Teritorijalni ustroj

Po teritorijalnom principu na području  Županije ustrojeno je 7 Udruženja obrtnika koji su udruženi u Obrtničku komoru Sisačko – moslavačke županije:

 • Udruženje obrtnika Sisak (Grad Sisak, Općine Lekenik, Martinska Ves, Sunja)
 • Udruženje obrtnika Kutina (Grad Kutina, Općine Popovača i V. Ludina)
 • Udruženje obrtnika Novska (Grad Novska, Općine Lipovljani i Jasenovac)
 • Udruženje obrtnika Petrinja, Glina i Topusko (Grad Petrinja,Grad Hrvatska Kostajnica,  Općine Majur, Kukuruzari, Dvor, Hrv. Dubica,Glina i Topusko)

 

Strukovni ustroj

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad. Način rada uređen je Pravilnikom o radu cehova.
Na razini udruženja djeluju sekcije čiji predstavnici čine Ceh na razini područne obrtničke komore.
Pri Obrtničkoj komori Sisačko – moslavačke županije osnovano je 7 cehova:

 • Ceh proizvodnog obrta – Josip Lipovac
 • Ceh uslužnog obrta – Petar Majdandžić
 • Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika – Branko Majić
 • Ceh trgovine – Damir Bunjan
 • Ceh prijevoznika – Ivan Miličić
 • Ceh frizera i kozmetičara – Vesna Peršun
 • Ceh cvjećara i vrtlara – Sanja Leskovar – Barbić

Tijela Komore

Tijela Komore su:

 • Predsjednik – Adolf Cvanciger

 

 • Upravni odbor

(9 članova) kojeg čine predsjednici Udruženja obrtnika po funkciji i dva člana koja bira Skupština na prijedlog predsjednika

 1. Ivanka Čačić – potpredsjednica –  UO Sisak
 2. Ivica Ružička – potpredsjednik- član skupštine HOK-e –  UO Kutina
 3. Ivan Solomun – potpredsjednikUO Petrinja, Glina i Topusko
 4. Ivica Kuzmić – UO Petrinja, Glina i Topusko
 5. Vlado Babić – UO Petrinja, Glina i Topusko
 6. Željko Pugelnik – UO Novska
 7. Branko Majić – UO Kutina – na prijedlog predsjednika
 8. Sanjin Kramarić – UO Sisak – na prijedlog predsjednika
 9. Damir Čović – UO Petrinja, Glina i Topusko
 • Skupština

(25 članova) koju čine predstavnici Udruženja obrtnika razmjerno brojnosti članstva

 1. Ivanka Čačić – UO Sisak
 2. Damir Bunjan – UO Sisak
 3. Predrag Dorosulić – UO Sisak
 4. Ivan Miličić – UO Sisak
 5. Damir Horžićčlan skupštine HOK-e – UO Sisak
 6. Sanjin Kramarić – UO Sisak
 7. Darko Klobučar – UO Sisak
 8. Boris Lemaić – UO Sisak
 9. Krešimir Majcan  – UO Sisak
 10. Ivica Grdić – UO Kutina
 11. Damir Holjevac – UO Kutina
 12. Tomislav Marmilić – UO Kutina
 13. Jadranko Pomahač – UO Kutina
 14. Mario Baković – UO Novska
 15. Mijo Vojković – UO Novska
 16. Petar Majdandžić – UO Novska
 17. Miroslav Puškaš – UO Novska
 18. Željko Skrbin – UO Petrinja, Glina i Topusko
 19. Zvonko Filipović – UO Petrinja, Glina i Topusko
 20. Marko Jeleč – UO Petrinja, Glina i Topusko
 21. Želimir Krmpotić – UO Petrinja, Glina i Topusko
 22. Andreja Mrmić -Validžija – UO Petrinja, Glina i Topusko
 23. Ivan Solomun – UO Petrinja, Glina i Topusko
 24. Damir Čović – UO Petrinja, Glina i Topusko

 

 • Nadzorni odbor

(predsjednik i dva člana)

 1. Snježana Prpić – predsjednica
 2. Petar Majdandžić – član

Mandat predsjedniku članovima tijela Komore traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Odbori i komisije

Radi što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Komore, Upravni odbor osniva stalne odbore i komisije.
U Odborima se raspravlja o prijedlozima i poticajima za razvoj obrtništva i malog poduzetništva. Odbori imaju predsjednika, potpredsjednika i članove a ustrojeni su sljedeći: Odbor za gospodarstvo, Odbor za strukovnu izobrazbu Odbor za sajmove i druge promidžbene aktivnosti i Komisija za priznanja Komore.

Stručna služba
Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove u Komori obavlja Stručna služba komore čiji rad organiziraju, usmjeravaju i nadziru tajnik i predsjednik Komore.