Ustroj

Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije članica je Hrvatske obrtničke komore, krovne organizacije hrvatskih obrtnika. Zastupa interese oko 2800 aktivnih članova.

Obrtnička komora  je samostalna, vanstranačka, stručno poslovna organizacija obrtnika koja je osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtništva na području teritorijalnog obuhvata.

Obrtnička komora Sisačko – moslavačke županije je pravna osoba.
Članovi Obrtničke komore su obrtnici koji obavljaju obrt na području Sisačko – moslavačke županije.
Članstvo u Hrvatskoj obrtničkoj komori je obvezno.
Udruženja obrtnika na području naše Županije  udružuju se u Obrtničku komoru Sisačko – moslavačke županije.

Zadaće

Zadaća Komore je da na svom području:

 • zastupa interese članova Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložaba i poslovnih kontakta;
 • potiče razvojno-istraživački i inventivni rad;
 • zastupa interese članova pri utvrđivanju mjera gospodarske politike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtničkih i gospodarskih djelatnosti;
 • promiče obrtništvo i malo poduzetništvo;
 • promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju za obrtništvo, dopunskoj izobrazbi kadrova, organizira pripremnu nastavu za polaganje ispita za vezane obrte;
 • predlaže članove komisije za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita;
 • predlaže članove komisije za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, te članove komisije za izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja;
 • prati i analizira gospodarsku politiku i njezino djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva;
 • prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore i o drugim pitanjima iz svog djelokruga;
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju udruženja obrtnika i obrta;
 • koordinira i prati rad udruženja obrtnika, a ako ne funkcioniraju njegova tijela dužna je pokrenuti postupak za organiziranje rada udruženja obrtnika;
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima;

Teritorijalni ustroj

Po teritorijalnom principu na području  Županije ustrojeno je 4 Udruženja obrtnika koja su udružena u Obrtničku komoru Sisačko – moslavačke županije:

 • Udruženje obrtnika Sisak (Grad Sisak, Općine Lekenik, Martinska Ves, Sunja)
 • Udruženje obrtnika Kutina (Grad Kutina, Općine Popovača i V. Ludina)
 • Udruženje obrtnika Novska (Grad Novska, Općine Lipovljani i Jasenovac)
 • Udruženje obrtnika Petrinja, Glina i Topusko (Grad Petrinja,Grad Hrvatska Kostajnica,  Općine Majur, Kukuruzari, Dvor, Hrv. Dubica,Glina i Topusko)

 

Strukovni ustroj

Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad. Način rada uređen je Pravilnikom o radu cehova.
Na razini udruženja djeluju sekcije čiji predstavnici čine Ceh na razini područne obrtničke komore.
Pri Obrtničkoj komori Sisačko – moslavačke županije osnovano je 7 cehova:

 • Ceh proizvodnog obrta – Mirjana Milašinović
 • Ceh uslužnog obrta – Mario Baković
 • Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika – Dino Bečirević
 • Ceh trgovine – Renata Milošić
 • Ceh prijevoznika – Ivan Miličić
 • Ceh frizera i kozmetičara – Ivančica Batinjan
 • Ceh cvjećara i vrtlara – Branka Biškupović Smolčić

Tijela Komore

Tijela Komore su:

 • Predsjednica – Ivanka Čačić

 

 • Upravni odbor

(5 članova) kojeg čine predsjednici Udruženja obrtnika po funkciji i jedan član kojeg bira Skupština na prijedlog predsjednika

 1. Tomislav Marmilić – potpredsjednik – član skupštine HOK-e – UO Kutina
 2. Snježana Prpić  – UO Petrinja, Glina i Topusko
 3. Željko Pugelnik – UO Novska
 4. Katarina Matijević – UO Sisak
 5. Ivan Miličić- UO Sisak – na prijedlog predsjednice

 

 • Skupština

(21 član) koju čine predstavnici Udruženja obrtnika razmjerno brojnosti članstva

 1. Katarina Matijević – UO Sisak
 2. Ivančica Batinjan– UO Sisak
 3. Zoran Ciglar – UO Sisak
 4. Ivan Miličić – UO Sisak
 5. Mario Šarec – UO Sisak
 6. Branko Dolenčić – UO Sisak
 7. Mladen Silaj – UO Sisak
 8. Predrag Dorosulić  – UO Sisak
 9. Ivica Grdić – UO Kutina
 10. Sanja Erdelji Oršić – UO Kutina
 11. Boris Bingula – UO Kutina
 12. Jadranko Pomahač – UO Kutina
 13. Đurđa Trtanj – UO Kutina
 14. Mario Baković – UO Novska
 15. Petar Majdandžić – UO Novska
 16. Miroslav Puškaš – UO Novska
 17. Renata Milošić – UO Petrinja, Glina i Topusko
 18. Boris Rešković – UO Petrinja, Glina i Topusko
 19. Zoran Savić – UO Petrinja, Glina i Topusko
 20. Želimir Krmpotić – UO Petrinja, Glina i Topusko
 21. Nenad Vorkapić – UO Petrinja, Glina i Topusko

 

 • Nadzorni odbor

(predsjednik i dva člana)

 1. Adela Plevanč Majcen – predsjednica
 2. Mario Baković – član
 3. Tihana Vugić – član

Mandat predsjedniku članovima tijela Komore traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Odbori i komisije

Radi što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Komore, Upravni odbor osniva stalne odbore i komisije.
U Odborima se raspravlja o prijedlozima i poticajima za razvoj obrtništva i malog poduzetništva. Odbori imaju predsjednika, potpredsjednika i članove a ustrojeni su sljedeći: Odbor za gospodarstvo, Odbor za strukovnu izobrazbu Odbor za sajmove i druge promidžbene aktivnosti i Komisija za priznanja Komore.

Stručna služba
Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove u Komori obavlja Stručna služba komore čiji rad organiziraju, usmjeravaju i nadziru tajnik i predsjednik Komore.