Objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kroz Program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2018. godinu

0

mgpo logoMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2018. godinu za dodjelu bespovratnih sredstava. Poveznica na Javni poziv: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo

Predmet Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta  mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrtima, trgovačkim društvima i zadrugama), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge) su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Javnom pozivu ukoliko:

 • imaju sjedište na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema popisu stanovništva iz 2011. godine, a čiji POPIS je sastavni dio Programa. U Sisačko-moslavačkoj županiji obuhvaćeni su sljedeći gradovi i općine:

Gvozd, Donji Kukuruzari, Dvor, Hrvatska Dubica, Sunja, Majur, Glina, Jasenovac, Hrvatska Kostajnica, Topusko, Petrinja

 • su registrirana najmanje 30 dana prije objave Otvorenog javnog poziva za ovaj Program
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2017. i 2018. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • koji imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore3 )
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 • njihovi partnerski subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene potpore male vrijednosti ako su im iste dodijeljene
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • nad njihovim pojedinačnim vlasnicima i partnerskim i povezanim subjektima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije
 • Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja.

Namjena sredstava:

 1. ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
 2. ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
 3. prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora
 4. marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i
 5. edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna. Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore.

Obavezna dokumentacija za obrte:

 1. ispunjeni Prijavni obrazac PNM2018
 2. ispunjena Izjava o potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili državne potpore male vrijednosti)
 3. ispunjena Izjava o potporama male vrijednosti i pravdanju potpore povezanih osoba (1)  (ukoliko je primjenjivo)
 4. za obrte koji posluju u sustavu poreza na dohodak: preslika ovjerene (umjesto ovjere se priznaje i potvrda zaprimanja) Prijave poreza na dohodak za 2017. godinu, pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2017. godinu/ Izvješće o paušalnom dohotku samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak u 2017. godini (ukoliko je primjenjivo)
 5. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)
 6. računi, izvodi s bankovnog žiro računa, ponude, predračuni, troškovnici za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore
 7. Skupna izjava PNM2018

DOKUMENTACIJA ZA DODATNE BODOVE:  Preslika Rješenja nadležne ustanove za osobe s invaliditetom (civilni i vojni invalidi)

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Podnositelja prijave.

NAPOMENA: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će od FINA-e pribaviti podatke iz predanog Godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu koje će koristiti prilikom provjere provjera prihvatljivosti Podnositelja prijave.

Više o samom Programi i uputama za prijavitelje možete provjeriti OVDJE

Prijave se zaprimaju na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2018. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

isključivo od 27. kolovoza 2018. godine (sukladno točki 9. Programa). Otvoreni javni poziv je otvoren do 24. rujna 2018. godine.

Komentari su zatvoreni