Objavljen je javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2018. godinu

0

mgpo logoNa mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo ) objavljen je Otvoreni javni poziv za Projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2018. godinu.

Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje gospodarskih subjekata (mikro, mala i srednja poduzeća) na sudjelovanje u obrazovanju učenika koji stječu zanimanja iz sustava vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

 • neposredno u gospodarstvu osigurati usvajanje ključnih vještina i kompetencija u obrtničkim zanimanjima
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 15.000,00 kuna, a najviši 150.000,00 kuna.

Intenzitet potpore je:

– do 80% prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada koje se u tekućoj školskoj godini isplaćuju učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom praktične nastave i vježbi naukovanja,

– do 50% utvrđenog najvišeg mogućeg iznosa potpore za naknadu mentoru (najviše 75.000,00 kuna).

Sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima jednokratno u ukupnom iznosu dodijeljene potpore u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora od strane Korisnika.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predložene aktivnosti i može dosegnuti do maksimalno 80% ukupno prihvatljivih troškova vezanih uz iznos prosječnih nagrada, odnosno do 50% utvrđenog najvišeg iznosa potpore za naknadu mentoru.

PRIJAVU MOGU PODNIJETI:

Mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) koja izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za učenike koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08). Mikro, mala i srednja poduzeća su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Otvorenom javnom pozivu ukoliko:

 • imaju poslovni nastan na području Republike Hrvatske
 • zajedno sa svojim povezanim i partnerskim subjektima imaju prosječno barem jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini, osim subjekata osnovanih u 2017. i 2018. godini koji mogu imati prosječno manje od 1 zaposlenog (između 0 i 1 zaposlenih)
 • imaju podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • imaju podmirene obveze prema zaposlenicima
 • su u skladu s Odredbama o potporama male vrijednosti – Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352, 24.12.2013.) (u daljnjem tekstu de minimis Uredba)
 • imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • njihovi povezani subjekti imaju u cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili
 • njihovi partnerski i povezani subjekti nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava
 • nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • njihovi pojedinačni vlasnici i partnerski i povezani subjekti nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • isplaćuju nagradu učenicima koji se obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta po jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

OBBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 1. Ispunjeni Prijavni obrazac NAUKOVANJE/2018 za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“
 2. Za obrte koji posluju u sustavu poreza na dohodak: preslika ovjerene Prijave poreza na dohodak za 2017. godinu/Izvješće o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak, te pregled primitaka i izdataka i popis dugotrajne imovine za 2017. godinu
 3. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća (ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave)
 4. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa na i iz plaća u izvorniku za sve pojedinačne vlasnike i partnerska i povezana poduzeća s Podnositeljem prijave s udjelom vlasništva jednakim ili većim od 25%, ne starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave
 5. Konsolidirana izvješća, Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu i drugi službeni dokumenti iz kojih su razvidni podaci o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i ukupnoj aktivi svih partnerskih i povezanih poduzeća s Podnositeljem prijave te svih partnerskih i povezanih poduzeća s partnerskim i povezanim poduzećima Podnositelja prijave registriranih izvan Republike Hrvatske
 6. Preslike ugovora o naukovanju, osim u slučaju ako je jedan primjerak ugovora o naukovanju dostavljen na evidenciju Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta sukladno obvezi propisanoj Zakonom o obrtu („Narodne novine“, broj 143/13)6
 7. Ispunjena Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti)
 8. Skupna Izjava NAUKOVANJE/2018

DODATNA DOKUMENTACIJA ZA OBRAČUN NAKNADE MENTORU:

 1. Potvrda o visini dohotka i primitaka za 2017. godinu izdana od nadležne Porezne uprave za mentore koji izvode praktičnu nastavu i vježbe naukovanja

NAPOMENA:

Isplata naknade učenicima vrši se isključivo na IBAN osobnog računa učenika.

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom od strane osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno ako je Podnositelj prijave obrt, potpisom vlasnika.

Nakon podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u originalu, niti u preslikama.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) podnosi se Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.9.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

„Prijava na Otvoreni javni poziv – Naukovanje za obrtnička zanimanja“

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

U nastavku obrasci prijavne dokumentacije:

Prijavni obrazac

Javni poziv Naukovanje za obrtnička zanimanja

Program Naukovanje za obrtnička zanimanja

Skupna izjava – Naukovanje

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Uputa za isplatu minimalnih nagrada učenicima za školsku godinu 2018-2019 (1)

Obrazac Privremenog izvjestaja o provedbi Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore Obrazac Završnog izvjestaja o provedbi

Obrazac Završnog izvjestaja o provedbi

Obrazac Ugovora o dodjeli bespovratne potpore

 

Komentari su zatvoreni