Majstorski ispit

LETAK S INFORMACIJAMA O ROKOVIMA U 2019. MOŽETE PREUZETI OVDJE

PRIJAVNICU ZA MAJSTORSKI ISPIT MOŽETE PREUZETI OVDJE

Majstorska zvanja su vrlo cijenjena u Hrvatskoj i u Europi, a stječu se polaganjem majstorskog ispita. Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita, te ispita o stručnoj osposobljenosti (NN 88/02)., a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta, čije je programe donio ministar nadležan za gospodarstvo.
Majstorski ispit je uvjet za otvaranje obrta za brojne vezane obrte navedene u  Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42-2008).

MAJSTORSKI  ISPIT

 Majstorski ispit organizira se za programe koje je donio ministar gospodarstva, a objavljeni su u “Narodnim novinama” br. 102/95, 25/96,  57/96.  i 125/97.

Uvjeti za polaganje majstorskog ispita:

 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
 • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
 • Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom.
 • Radno iskustvo iz stavka 6. ovoga članka dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Uz prijavu se prilaže:

 1. Rodni list – kopija,
 2. Domovnica – kopija,
 3. Osobna iskaznica – kopija,
 4. Svjedodžba o pomoćničkom ispitu – kopija,
 5. Svjedodžba o završnom ispitu – kopija,
 6. E – radna knjižica (Elektronički zapis o radnopravnom statusu) – kopija,
 7. Potvrda-e ili ugovor-i o radnom stažu u zanimanju za koji želite polagati majstorski ispit – ovjerena kopija,
 8. Uvjerenje za rad na siguran način ili zaštitu na radu – kopija.
 9. Za obrtnike obrtnica – kopija.

* Originalne dokumente donijeti na uvid

POPIS MAJSTORSKIH ZANIMANJA U OBRTNIČKOJ KOMORI SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE:

 • AUTOELEKTRIČAR
 • AUTOLIMAR
 • AUTOMEHANIČAR
 • AUTOSERVISER
 • BRAVAR
 • DIMNJAČAR
 • ELEKTROINSTALATER
 • FASADER
 • FRIZER
 • INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
 • KROJAČ ŽENSKE ODJEĆE
 • KROVOPOKRIVAČ
 • KUHAR
 • LIMAR
 • MESAR
 • OČNI OPTIČAR
 • PEĆAR
 • PLINOINSTALATER
 • SOBOSLIKAR-LIČILAC
 • STOLAR
 • TESAR
 • VODOINSTALATER
 • VODOINSTALATER, INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE
 • ZIDAR

Poveznica na pretraživač HOK-a po rokovima i mjestima polaganja ispita: http://www.hok.hr/obrazovanje/majstorski_ispit/mjesta_i_rokovi_polaganja_majstorskih_ispita

Rokovi za prijavu:

Prijave se predaju osobno u Obrtničku komoru Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Ante Starčevića 13.

Troškovi majstorskog  ispita

Cijenu polaganja majstorskog ispita određuje  ministarstvo nadležno za obrt i za sada iznosi 2.600,00 kn. Uplate se vrše na ŽIRO RAČUN Obrtničke komore  SMŽ:

HR1223400091100181579 (model:  67, poziv na broj: OIB uplatitelja). Troškovi izrade praktičnog rada ne ubrajaju se u navedeni iznos te ih snosi posebno svaki kandidat.

Prilikom prijave kandidat je dužan uplatiti 500,00 kn akontacije, a preostali dio od 2.100,00 kn mora biti uplaćen  prije početka provođenja praktičnog dijela ispita. (Kopije uplatnica donijeti u Komoru).

Ako troškove uplaćuje poslodavac  (obrtnik ili poduzeće) iznos od 2.600,00 kn priznaje se u troškove poslovanja.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svake godine raspisuje Javni poziv i vrši povrat određenog iznosa na žiro račun obrta, pravne ili fizičke osobe koja je uplatila ispit. Obrasci za prijavu na natječaj mogu se pronaći na stranici: https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo

Troškovi literature za pripremu ispita: katalog ispitnih pitanja za gospodarstvo, pravne  propise, zaštitu na radu i radnu pedagogiju- 42,00 kn, katalog ispitnih pitanja za stručnu teoriju – 42,00 kn,  pitanja i odgovori za pomoćnički ispit po zanimanjima 55,00 kn, udžbenik iz gospodarstva – 84,00 kn, iz pravnih propisa 84,00 kn te udžbenik iz radne pedagogije 84,00 kn. (Ukupno troškovi literature: 391,00 kn)

Troškovi literature uplaćuju se putem opće uplatnice na gore navedeni broj žiro računa Obrtničke komore prije preuzimanja kompleta.

Temeljem Odluke Upravnog odbora Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije broj 585/09.  od 16.11.2009. kandidatima koji žele polagati praktični dio majstorskog ispita u  svojim obrtničkim  radionicama na terenu udaljenom više od 30 km u jednom pravcu od sjedišta Obrtničke komore, naplaćuju se stvarni putni troškovi po kilometru  za 3 člana ispitne komisije koji prate i ocjenjuju praktični uradak.

Majstorski ispit sastoji se od:

 1. izrade praktične zadaće i radnih  proba pred komisijom od 3 člana, u obrtničkoj radionici koju na prijedlog kandidata odredi komisija.
 2. pismenog ispita iz stručno-teorijskih znanja
 3. pismenog ispita iz područja gospodarstva i pravnih propisa
 4. pismenog ispita iz radne pedagogije
 5. praktičnog ispita iz radne pedagogije (obrada jedne nastavne jedinice i vježba s naučnikom u školskim ili obrtničkim radionicama)

Ako kandidat ne položi praktični dio ispita ne može polagati ostale dijelove majstorskog ispita, nego se upućuje na izradu nove praktične zadaće  i  radne probe u narednom ispitnom roku uz plaćanje ponovnog polaganja praktičnog dijela ispita.

Kandidat koji na pismenim ispitima postigne više od 60% točnih odgovora – položio je ispit.

Kandidat koji postigne od 30 do 60 % točnih odgovora nije položio i upućuje se na usmeni ispit na kojem u pravilu odgovara na pitanja, na  koja nije točno odgovorio u testu. Usmeni ispit može trajati najviše 30 min.

Ako na usmenom ispitu ne položi jedan od ispita upućuje se na popravni rok za mjesec dana (ponovni pismeni i mogućnost usmenog dijela ako postigne više od 30% bodova)

Kandidat koji na pismenim ispitima postigne manje od 30 % bodova nije položio i nema pravo pristupanja usmenom ispitu.

Ako na samo jednom od tri pismena ispita postigne manje od 30% bodova – ima pravo na popravni rok za mjesec uz dodatno plaćanje popravnog ispita)

 Ako na 2 ili 3 pismena ispita ima manje od 30% bodova, kandidat se upućuje na ponovne pismene ispite u sljedećem roku i ponovo ih plaća.

Prava koja proistječu iz majstorskog zvanja:

                Kandidatu koji položi majstorski ispit izdaje se potvrda o položenom ispitu koju potpisuju predsjednik i tajnik Hrvatske obrtničke komore te majstorska diploma koja se u pravilu svečano uručuje u Hrvatskom narodnom kazalištu uoči Dana HOK-e

Temeljem potvrde  o položenom majstorskom ispitu može se

 1. otvoriti vlastiti obrt i ostvariti sva zakonska prava koja iz toga proistječu
 2. licencirati radionicu za provođenje naukovanja
 3. sklopiti ugovor o naukovanju sa 6 naučnika
 4. zaposliti se kod drugog poslodavca
 5. biti voditelj poslovanja za drugog poslodavca
 6. omogućiti drugom poslodavcu da dobije licencu i biti majstor-stručni učitelj za 6 naučnika